HACCP

ФАЗА 1 - ОБУКА НА HACCP ТИМ

 

Составувањето на  HACCP (АОККТ) тим во секоја компанија е еден од клучните елементи за исполнување на овој систем. Тимот треба да биде мултидисциплинарен и да вклучува различен персонал (од производство, лабораторија, санитација, инженери, инспектори, лица одговорни за квалитет и др). Пожелно е во тимот да има и член од управата, особено кога се решава за инвестиции неопходни за имплементација на овој систем.


ФАЗА 2 - ОЦЕНКА НА ПРЕДУСЛОВИ ЗА HACCP (АОККТ) СИСТЕМ

 

За успешно спроведување на  HACCP (АОККТ) системот, оценката на предусловите и нивно исполнување се од особена важност. Тие се однесуваат на моменталната состојба на екстериерот и интериерот и на условите кои тој простор треба да ги исполни за натамошна имплементација. Оценката на предусловите за имплементација ги содржи следниве карактеристики:

 

 

 1. Надворешност (екстериер) на објектот
 2. Внатрешност (интериер) на објектот
 3. Санитарни простории
 4. Квалитет и снабдување со вода/пареа/мраз
 5. Транспорт и чување (складирање)
 6. Опрема
 7. Вработени (персонал)
 8. Санитација и контрола на глодари и штетници
 9. Повлекување на производите  

ФАЗА 3 - ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА HACCP (АОККТ) СИСТЕМ

 Зошто е потребна имплементација?

- Грижа за нашето здравје и здравјето на нашите деца.

- Поголема конкурентност на домашниот и странскиот пазар.

- Поголема економска исплатливост.

- Поедноставување во следењето на работата.

- Усогласување на домашната и евро-атланската законска обврска.

Кој врши имплементација?

 • Обучени членови на НАССР тимот кои воедно се и вработени во компанијата каде што се имплементира системот.
 • Надворешни соработници - консултанти.
 • Експерти од областа на квалитет и безбедност на храната.