Јавни и државни институции

ЈАВНИ И ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ


 • Министерство за труд и социјална политика
 • Министерство за економија
 • Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • Агенција за поттикнување на претприемништвото на Република Македонија
 • Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје
 • Универзитет Св. Климент Охридски - Битола
 • 51 Државна градинка
 • 7  Јавни установи за згрижување на деца
 • ДСД Томе Стојановски - Сениќ - Скопје
 • Универзитет Св.Кирил и Методиј - Конгресен центар - Охрид
 • Јавно комунално претпријатие - Прилеп
 • Институт за сточарство - Скопје
 • Дирекција за храна - Скопје
 • Општина Свети Николе
 • Општина Делчево
 • Агенција за развој на земјоделство - Регионални центри - Куманово, Кратово, Штип, Делчево, Виница, Струмица, Валадово, Скопје, Велес, Битола, Прилеп, Тетово, Гостивар, Неготино