Искористување на IPARD фондови

 

Што е ИПАРД?

ИПАРД претставува Инструмент за предпристапна помош на Европската унија за рурален развој на Република Македонија.

Основни цели: 

  • Подобрување на пазарната ефикасност и спроведување на стандардите на Европската Унија
  • Развој на руралната економија преку диверзификација на економските активности.

Финансиска рамка:

Финансиската рамка за ИПАРД Програмата ја сочинуваат 75% од средствата на буџетот на Европската Унија и 25% од буџетот на Република Македонија. 

Вкупните расположиви средства од 2007 - 2013 година се во износ од 60,7 милиони евра. 

Мерки:

ИПАРД фондовите задолжително се трошат по утврдени мерки:

  1. Merka 101: Инвестиции во земјоделските стопанства за нивно преструктуирање и надградба до стандардите на Европската Унија 
  2. Мерка 103: Инвестиции во преработка и пласман на земјоделски прехрамбени производи за нивно преструктуирање и надградба  до стандардите на Европската Унија
  3. Мерка 302: Инвестиции за диверзификација и развој на руралните економски активности.

Документи за аплицирање: