Изработка на ПРЕДЛОГ- ПРОЕКТИ

 

Услуги кои ги нудиме во оваа фаза:

 • Дефинирање на идејата на проектот
 • Утврдување на главните цели и барања
 • Собирање на потребни податоци
 • Организациони политики
 • Почетна оценка и изработка на план за мониторинг и евалуација
 • Дефинирање на опсегот на активности
 • Идентификување на членовите на проектниот тим и нивните обврски
 • Дефинирање на партнери и останати заинтересирани страни
 • Изработка на план на активности
 • Планирање на потребните ресурси
 • Проценка на трошоци и изработка на буџет
 • Дефинирање на потенцијални ризици и ограничувања
 • Утврдување на превентивни и корективни активности
 • Изработка на план за раководење со промени и ризици