Имплементација, мониторинг и евалуација на ПРОЕКТИ

 

Последователни фази на еден проект во кои можеме да Ви понудиме помош:

 • Идентификација на проект (Project Identification)
 • Подготовка на проект (Project Preparation / Appraisal)
 • Анализи во проектот / Финансирање (Project Analysis / Financing)
 • План за оценка на проектот (Project Evaluation / М&Е plan )
 • Имплементација на проектот (Project Implementation)
 • Пост-оценка на проектот (Follow-up Evaluation)

Нудиме наша експертиза во:

 • Интегрирано раководење со проект (Project Integration Management) 
 • Раководење со опсег на активности (Scope Management)
 • Раководење со време (Time Managemen)
 • Раководење со трошоци (Cost Management)
 • Раководење со ризик (Risk Management)
 • Раководење со квалитет (Quality Management)
 • Раководење со промени (Change Management)
 • Раководење со човечки ресурси (Human Resources Management)
 • Раководење со комуникации (Communication Management)
 • Раководење со набавки (Procurement Management)