Регионални активности

 

 EHEDG ја сочинуваат следните тела:

 • Главна група
 • Извршен комитет
 • Подгрупи
 • Регионални секции.

РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ се одговорни за:

 • Дисеминација на прирачници на локалниот/те  јазик/ци
 • Повратни информации до главната група на EHEDG за моменталната состојба и развој на нови настани
 • Советодавна функција на законодавните тела и групите за стандардизација
 • Вмрежување на локалните експерти за хигиенски дизајн. 

ФОРМИРАНИ РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ

 1.  Белгија
 2.  Германија
 3.  Холандија
 4.  Италија
 5.  Тајланд
 6.  Јапонија
 7.  Украина
 8.  Шведска
 9.  Данска
 10. Норвешка
 11. Финска
 12. Швајцарија
 13. Ерменија
 14. Полска
 15. Франција
 16. Шпанија
 17. МАКЕДОНИЈА

РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ ВО ФОРМИРАЊЕ

 1. Бугарија
 2. Канада
 3. Романија
 4. Тајван
 5. Велика Британија
 6. Литванија
 7. САД
 8. Унгарија
 9. Индија
 10. Португалија
 11. Словачка
 12. Хрватска
 13. Јужна Африка
 14. Русија
 15. Србија