Прирачник и водич за воведување, одржување, надградба, инспекција и сертификација на HACCP

Прирачникот е наменет за:

 1. Сите што сакаат САМИ ДА ВОВЕДАТ HACCP (АОККТ)
 2. Сите што вовеле HACCP и сакаат да го НАДГРАДАТ И МОДИФИЦИРААТ СИСТЕМОТ
 3. Индивидуални консултанти и консултантски куќи
 4. Индивидуални инспектори и инспекциски тела
 5. Сите што сакаат да дознаат повеќе за HACCP

Во Прирачникот едноставно и  јасно се наведени сите последователни стапки за воведување НАССР, односно:

 • Составување на HACCP тим
 • Опис на готов производ и идентификација на неговата намена
 • Опис на суровини и влезен материјал
 • Дијаграм на текот на производниот процес (со дијаграм на објектот и движењето на вработените)
 • Листа на потенцијални опасности (биолошки, хемиски и физички) и анализа на опасноста
 • Определување на критични контролни точки
 • Утврдување на критични ограничувања
 • Утврдување систем за мониторинг
 • Корективни акции
 • Процедури за верификација
 • Документација и чување записи

Овој прирачник веќе со години се користи како водач при обуките на HACCP тимовите во различни прехранбени објекти и претпријатија во Република Македонија и претставува значајна литература за индивидуални консултанти што работат на воведување HACCP.

Прирачникот заради својата значајност е преведен на српски јазик и се користи и во Србија и Црна Гора.

(види слика долу)