Прирачникот за заштита на традиционални производи

Прирачникот е наменет за:

 • Сите производители (индивидуални или здруженија) на традиционални производи
 • Сите производители (индивидуални или здруженија) на суровини за изработка на традиционални производи
 • Сите потенцијални производители на традиционални производи
 • Сите што сакаат да ги заштитат своите традиционални производи во земјата или во странство
 • Државни, јавни и невладини организации што учествуваат или помагаат при регистрација, заштита или субвенционирање на традиционални производи

Прирачникот е составен од следниве поглавија:

 • Факти за прехранбената индустрија
 • Концепт идефинирање на традиционална храна
 • Квалитетни производи - ознаки за квалтет
 • Ознака -лого
 • Влијанија врз традиционалната храна во Европа
 • Здраствени аспекти кај традиционалната храна
 • Отворени граници во навиките за јадење
 • Податоци за составот на храната
 • Концепт за заштита на земјоделските и прехранбените производи
 • Законска регулатива за заштитана земјоделските и прехранбените производи
 • Предлог - методологија за дефинирање и селекција на традиционални производи во Република Македонија