Прирачник за неопходни предуслови при воведување на HACCP

Прирачникот е наменет за:

 • Сите што сакаат да изградат ново претпријатие според НАССР - АОККТ барања
 • Сите што сакаат да го преуредат претпријатието според HACCP - АОККТ барањата
 • Градежни и архитектонски фирми што проектираат објекти за прехранбената индустрија
 • Консултантски куќи што даваат услуги при избор на материјали и параметри за безбедно производство
 • Петпријатија за производство на материјали и опрема за прехранбената индустрија
 • Индивидуални инспектори и инспекциски куќи
 • Сите што сакаат да дознаат повеќе за неопходните предуслови за HACCP.

 Прирачникот ги содржи следниве поглавија:

1. Локација

 • Избор на локација
 • Дворна површина 

2. Простории

 • Надворешност (екстериер) на објекти
 • Внатрешност (интериер) на објекти
 • Санитарни простории
 • Квалитет и снабдување со вода/пареа/мраз

3. Транспорт

 • Транспортери на храна

4. Чување и складирање

5. Опрема

6. Вработени

 • Тренинг

ВО СЕКОЕ ПОГЛАВЈЕ ДЕТАЛНО СЕ ПРЕТСТАВЕНИ: МАТЕРИЈАЛИТЕ, ФИЗИЧКИТЕ ДИМЕНЗИИ И ПОСТАВУВАЊЕТО НА СИТЕ ГРАДЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ И МАШИНИ, КАКО И СИТЕ ПРОЦЕДУРИ НЕОПХОДНИ ЗА УСПЕШНО ИСПОЛНУВАЊЕ НА HACCP БАРАЊАТА СПОРЕД ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ.