Галерија 2009 - Б

ГАЛЕРИЈА 2009 - Б


  • Обука во градинки за изработка на HACCP план | 24-26 август, 2009                                  - Група Скопје 1
  • Обука во градинки за изработка на HACCP план | 01-03 септември, 2009                        - Група Скопје 2
  • Обука во градинки за изработка на HACCP план | 16-18 септември, 2009                        - Група Скопје 3
  • Обука во градинки за изработка на HACCP план | 13-15 октомври, 2009                          - Група Скопје 4
  • Обука во градинки за изработка на HACCP план | 20-22 октомври, 2009                          - Група Скопје 5
  • Обука во градинки за изработка на HACCP план | 23-25 септември, 2009                        - Група Кичево
  • Обука во градинки за изработка на HACCP план | 30 септември - 02 октомври, 2009   - Група Прилеп
  • Обука во градинки за изработка на HACCP план | 29-31 октомври, 2009                          - Група Струмица
  • Обука во градинки за изработка на HACCP план | 05-07 ноември, 2009                           - Група Кочани
  • Обука во градинки за изработка на HACCP план | 01-03 декември, 2009                         - Група Штип