EHEDG Работилница на подгрупата за тренинзи

EHEDG Работилница на подгрупата за тренинзи

На 25 и 26 ноември, 2011 година,  во Франкфурт, EHEDG подгрупата за тренинзи и едукација го одржа својот последен состанок за оваа година, на кој вршеше надградба на постоечките тренинзи за хигиенски дизајн.

Особен акцент беше ставен на најновите техники во областите на употреба на контактни материјали, конвеерските системи и машини за преработки на месо. 

Подгрупата на овој состанок и одобри на Македонската регионална секција да одржува EHEDG акредититани тренинзи кои се планираат за 2012 година.