N-VIS - ЕУ Проект - 2007 - 2009

ПРЕДХОДНО ИСКУСТВО

Период: 09/2007 – 09/2008

Проект: Техничка поддршка за воспоставување на национален систем за визно работење - Финансиран од Европската агенција за реконструкција (КАРДС програма)

Имплементатор на проектот: СРЦ Системски интеграции - Љубљана, Словенија

Цели на проектот: Да се воспостави национален виза информациски систем дополнет со потребни  документи, обука на обучувачи и инсталација на системот во тест окружување.

Обврски: 

  • Финансиска контрола на трошоците на проектот и изработка на финансиски извештаи до Европската агенцијата за  реконструкција во согласност со европските политики и процедури; Воспоставување административни и финансиски процедури на проектот; Поддршка на надворешна ревизија од KPMG;
  • Организирање настани во име на проектот, Министерството за надворешни работи и Европската агенција за реконструкција:
  1. Официјално отварање на проектот / Специјални гости - Антонио Милошоски, Министер за надворешни работи и Erwan Fouéré, ЕУ Амбасадор, 20 февруари, 2007
  2. Инаугурација на Националниот визен центар / Специјални гости: Вице премиерот на Европската комисија  Франко Фратини и премиерот Никола Груевски, 21 февруари, 2007
  3.  Свечено зтварање на проектот, 03 септември, 2008