Е-школо - УСАИД Проект - 2004 - 2007

ПРЕДХОДНО ИСКУСТВО

Период: 11/2004 – 06/2007


Проект: E-school (финансиран од USAID)


Имплементиран од:  EDC(Education Development Centre)
Подизведувач за организирање на обуки: World Links

Позиција: Финансиски и административен менџер & Координатор за источен регион

Цели на проектот: Да се подобри квалитетот на предавањата и овозможи користењето на информатичката технологија кај наставниците и учениците

Обврски:

  • Изработка на финансиски извештаи, подготовка на буџет и план за работа; Поставување административни и тендерски процедури; 
  • Надзор над 5 регионални координатори; Организирање на обуки на обучувачи и дисеминација во 95 средни училишта и 327 основни училишта;
  • Организирање на свечена церемонија за доделување на сертификати на 400 обучени наставници од средните училишта;
  • Организирање на свечена церемонија за доделување на сертификати на 700 обучени наставници од основните училишта;