2 ДЕЛОВНА ЕФЕКТИВНОСТ

Модул: Деловна ефективност (Business Effectivness)

Во овој модул можете да научите корисни техники како да ги предвидувате идните настани и како да донесувате важни деловни одлуки.

Подобрете го вашето лично претставување пред пошироката јавност.

Научете како да запознаете повеќе и подобри луѓе на кои вие можете да им помогнете и кои можат да ви помогнат вам!

Станете лидер кој умее да ги мотивира и инспирира луѓето да дејствуваат заедно  во остварување на поставената цел.

За сите горе споменати вештини повелете во нашата ПРЕТПРИЕМНИЧКА АКАДЕМИЈА:

ОБУКИ: