4 ПРОЦЕСИ

Модул: ПРОЦЕСИ (OPERATIONS)

Овој модул ги обработува активностите поврзани со управување на процесите и ресурсите во организацијата. При тоа се става акцент на ефикасноста и ефективноста на овие процеси. 

Кој е вашиот производ или услуга?

Како тече целокупниот процес на планирање, проектирање, набавка на суровини, производство и развој на нови производи и услуги?

Што со залихата на материјали и готови производи, транспортот, складирањето?

На кој начин ќе се врши дистрибуција и испорака до крајниот купувач?

Какви производни капацитети ви се потребни?

Како се управува и одржува деловниот простор?

Колку стандардите за квалитет ги подобруваат процесите?

Колкава е Вашата еколошка свест и општествена одговорност!

За сите овие прашања и многу повеќе можете да чуете во нашата ПРЕТПРИЕМНИЧКА АКАДЕМИЈА:

 

ОБУКИ: