6 МАРКЕТИНГ

Модул: МАРКЕТИНГ (MARKETING)

Вие можете да ја поседувате целата самодоверба во светот и да имате совршен производ и јасно дефинирани клиенти.

Но сега треба да смислите како тој продукт да стигне до купувачите. Тоа е моментот кога настапува анализа на состојбата.

Дознајте како најдобро да се спроведе анализата!

Идентификувајте ги вашите слаби и јаки страни, вашите можности и ограничувања!

Поставете ги јасно маркетинг целите! Изберете своја маркетинг стратегија!

Утврдете маркетинг тактика за секој елемент на маркетинг миксот!

Откријте како маркетинг техниките помагаат за зголемување на продажбата!

Подобрете го вашиот стил и персонален маркетинг!

Научете што претставува бренд и како до него?

Повелетe во нашата ПРЕТПРИЕМНИЧКА АКАДЕМИЈА:

ОБУКИ:

Обуките се изведуваат билингвално, на македонски и англиски јазик.