8 ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Модул: ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА (INFORMATION TECHNOLOGY)

Влијанието на информатичката технологија врз бизнисот е огромно. Се скратува времето потребно за извршување на определени работи, се поедноставуваат многу процеси, се добиваат побрзи информации и резултати, се е поефикасно и поефтино. 

Употребата на информатичката технологија во секој бизнис е задолжителна но тука се појавуваат многу прашања и дилеми:

Како да се направи вистинскиот избор од она што се нуди на пазарот?

Кој деловен софтвер да се одбере? Зошто е потребно електронско архивирање на податоците?

Што треба да знае секој претприемач кога изработува своја веб страна или електонски весник?

Кои се новите  е-бизнис трендови ?

Како  социјалните мрежи го менуваат традиционалниот начин на огласување и барање потенцијални клиенти?

Како  со ИТ да се допре до клиентите? Како да се пренесе вистинската порака?

За одговорите на овие и многу други прашања посететe ја нашата ПРЕТПРИЕМНИЧКА АКАДЕМИЈА: 

ОБУКИ:

Обуките се изведуваат билингвално, на македонски и англиски јазик.