Е-бизнис трендови

Обука: Е-бизнис (E-business)

Дали знаете како да водите електронски бизнис? 
 
Како  да продавате преку интернет? Која е разликата меѓу е-бизнис и е-комерција?
 
Кои мерки треба да се превземат за заштита? 
 
Како е-банкарството ви помага во вашиот бизнис?
 
Кои се модерните е-бизнис тренови? 
 
Какви можности, предизвици, предности но и недостатоци носи овој начин на работење?
 
ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

02 3211 - 422

070/367-905

ЦЕНА:

2.500,00 денари (+18% ддв)

Дознај како да добиеш попуст од 10 % - 40% на: contact@key.com.mk

ЈАЗИК:

Обуката се изведува билингвално, на македонски и англиски јазик.

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИСУСТВО И ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ:

За редовно посетување на обуката секој учесник добива Сертификат за присуство.

По завршувањето на целата програма и полагање на завршниот испит секој учесник добива Сертификат за успешно завршена ПРЕТПРИЕМНИЧКА АКАДЕМИЈА.

БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ:

Идеален број на обуканти: 9

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.