Читање на финансиски извештаи

Обука: Читање на финансиски извештаи (Reading Financial Reports)

 

Научете кои се основните финансиски извештаи! Како се поврзани меѓу себе?

Дознајте што влијаело на вашиот финансиски резултат!

Дали добивка значи и располагање со готови пари?

Зошто треба да водите грижа за вашиот прилив и одлив секојдневно?

Како ја мерите успешноста на претпријатието?

 

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905


Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.