12 ПРОЕКТИ

Модул: ПРОЕКТИ (PROJECTS)

Дали знаете како се дефинира идеја за проект? Кои би биле главните цели и барања?

Од каде да ги соберете потребните податоци? Како да направите почетна оценка?

Дали имате изработено план за мониторинг и евалуација?

Како се дефинира опсегот на активности?

Колку е важно селектирањето на вистинските луѓе за членови на проектниот тим? Кој ќе биде задолжен за што?

Неопходно е дефинирање на учеството на сите партнери и засегнати страни.  

Како да се изработи план на активности? Како да се испланираат потребните ресурси?

Задолжителна е проценката на тришоците и изработка на предлог буџет!

Треба да се дефинираат потенцијалните ризици и корективни активности. Како да се изработи план за раководење со промени и ризици?

Потоа следи имплементација на проектот и негово затварање-предавање!

На крај се прави пост-оценка на проектот и дали се постигнати поставените цели!

Какви си можности постојат за финансирање на вашите проекти со ЕУ фондови?

За повеќе детали повелете во нашата ПРЕТПРИЕМНИЧКА АКАДЕМИЈА:

ОБУКИ: