Изгради успешен тим

Обука: Изгради успешен тим (Build a Dream Team)

Во бизнисот луѓето се оценуваат по тоа колку успешно можат да се прилагодат на различни тимови.

Ако секој вработен работи изолирано, тој бизнис ќе пропадне. Затоа е потребен тим на специјалисти.

Вработените ја претставуваат организацијата пред клиентите и останатите соработници. Затоа тимот треба да размислува и делува во ист правец. 

Тука решавачка улога има тим лидерот кој ги инспирира, мотивира и поттикнува на акција сите членови.

Тој треба постојано да ги потсетува вработените на визијата, мисијата и главните цели, но и да им даде доволно слобода да бидат креативни.


ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.