13 ДЕЛОВЕН АНГЛИСКИ

ДЕЛОВЕН АНГЛИСКИ

Овој модул ќе ви помогне да  ги освежите и надополните вашите предходни знаења и да го збогатите вашиот речник  со нови деловни термини.

Се разработуваат теми за првично запознавање со деловниот партнер, водење и заклучување на деловен состанок, промовирање на својата компанија (од бизнис идеја до профит), барање финансии од банка, користење на ИКТ, деловно окружување, промовирање на имиџ, истражување на пазар, маркетинг, продажба, финансии, цени, осигурување, иновации и слично.

Изучувањето на јазикот се изведува преку интерактивна настава, обработка на автентични и актуелни текстови за бизнис од специјализираното списание The Economist, проследено со граматички вежби, вежби за слушање и разбирање, презентации, комуникација и пишување. 

За успешно водење на Вашиот бизнис, повисоки достигнувања на Вашето работно место и полесна комуникација со меѓународни клиенти и партнери на англиски јазик, посетете ја нашата ПРЕТПРИЕМНИЧКА АКАДЕМИЈА!

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.