Предвидување и одлучување

Обука: Предвидување и одлучување (Predicting & Decision Making)

Организиран и систематизиран процес на донесување одлуки вообичаено води кон подобро одлучување. Во спротивно ризикувате да носите одлуки кои се базирани на недоволно информации и анализи.

Многу  елементи влијаат на крајниот ефект на вашите одлуки. Сепак, доколку воспоставите добра основа, генерирате доволно алтернативи и извршите нивна оценка вие ќе го зголемите квалитетот на вашето одлучување.

Едноставните одлуки лесно се носат но што се случува кога многу факти не се познати? Или кога треба да се земат во предвид многу меѓусебно поврзани фактори? Какво ќе биде  влијанието од донесената одлука? Како луѓето ќе реагираат на неа?
 
Колку во такви ситуации може да помогнат техниките на предвидување?

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.